Gina CHENEVOY

Gina CHENEVOY au bobinage (Chenevoy, 1975)